Europees systeem

Sinds 1 januari 1996 is het mogelijk geworden om een merk voor de gehele Europese Unie te deponeren bij het Europees Merkenbureau (OHIM; Office for Harmonization of the Internal Market te Alicante; Nederlands: BHIM). Verordening 207/2009 regelt een volledig eigen merkenrecht, inclusief handhaving en rechtsgang. Dit EU merk (voorheen gemeenschapsmerk) is qua werking voor de EU-landen te vergelijken met het Benelux-merk voor de Beneluxlanden.

Het Europees depot

Een aanvrage kan bij elk nationaal Merkenbureau (zoals het BBIE) worden ingediend. Binnen twee weken na indiening zenden de nationale bureaus de aanvragen naar het OHIM. Dat onderzoekt de aanvrage op absolute gronden. Dat onderzoekt de aanvrage op absolute gronden. Het OHIM doet een onderzoek naar identieke en overeenstemmende oudere merken in het eigen register.

Het OHIM informeert de aanvrager en alle houders van oudere aanvragen of inschrijvingen van EU-merken, die in het naar de aanvrager gezonden onderzoeksrapport worden genoemd. Binnen drie maanden kunnen houders van oudere rechten oppositie instellen. Let wel, het gaat daarbij niet alleen om rechten uit EU-merken. Ook de houders van nationale merkenrechten of van andere rechten, zoals auteursrechten, handelsnamen en rechten gebaseerd op ongeoorloofde mededinging kunnen oppositie instellen.

Inschrijving of conversie

Uiteindelijk kan het OHIM overgaan tot inschrijving. Voor de oplossing van het talenprobleem – altijd een kostenpost in Europees verband – is een zeer gecompliceerde regeling gekozen, die een beperking tot het gebruik van twee talen betekent.

Ook wanneer de inschrijving eenmaal verkregen is bestaat er nog steeds een grote kans dat deze alsnog verloren gaat door acties van houders van oudere rechten, die geen oppositie voeren maar pas optreden als het merk is ingeschreven. Die kansen zijn natuurlijk tamelijk groot wegens het bestaan van enorm veel oudere rechten in het gehele gebied van de Europese Unie. Enigszins ter geruststelling: indien men zijn EU merk kwijtraakt, is er voorzien in een mogelijkheid van conversie van dat merk in nationale merkaanvragen met behoud van prioriteit.