IE-woordenboek » Examinatiestelsel (attributief systeem)

In een examinatiestelsel ofwel attributief systeem wordt het recht slechts verleend als gebleken is dat de aanvrage ook aan de gestelde (materiële) eisen voldoet. Met een attributief stelsel wordt in het octrooirecht het stelsel met technisch vooronderzoek bedoeld. Een octrooi wordt in dat stelsel slechts verleend als gebleken is dat de octrooiaanvrage ook aan de materiële eisen voldoet. Een vooronderzocht octrooi loopt minder kans om later voor de rechter te sneuvelen omdat het octrooi nietig wordt verklaard omdat het niet aan de materiële eisen voldoet. Die eisen zijn vooraf getoetst door de octrooiverlenende instantie.

Examinatie betekent dat er iets wordt onderzocht. Attributief betekent dat er een recht wordt toegekend ofwel verleend. Dat gebeurt actief door een verlenende instantie. Dit stelsel wordt onder meer gevolgd in het Europees Octrooiverdrag, alsmede in Engeland, Duitsland en de Verenigde Staten, en vroeger in de oude Rijksoctrooiwet 1910.

Zie ook: Registratiestelsel (declaratoir systeem).