Internationaal systeem modellenrecht

Via een internationale aanvrage kunnen onderdanen van de bij het Unieverdrag van Parijs aangesloten landen door één rechtstreeks depot bij het Internationaal Bureau te Genève (OMPI/WIPO), internationale bescherming verkrijgen in de bij de Overeenkomst van ’s-Gravenhage aangesloten landen. Een internationaal depot garandeert niet automatisch de verkrijging van het modelrecht in de aangesloten landen. In de depotaanvrage wijst de deposant aan in welke aangesloten landen hij bescherming wenst. Ga hier naar WIPO, onderdeel modellen.

Alleen aanvrage - geen rechtsverkrijging

Door het internationale depot krijgt hij evenveel nationale depots als landen die hij heeft aangewezen in zijn aanvrage. Op elk nationaal depot zijn de (formele) vormvereisten toepasselijk die de betrokken landen hebben gesteld en waaraan depots moeten voldoen.

Wel een unie-prioriteit

Artikel 9 van de Overeenkomst van ‘s–Gravenhage regelt de Unieprioriteit indien in enig land, aangesloten bij het Unieverdrag binnen de voorafgaande zes maanden een depot heeft plaatsgehad.